Флаг Всеукраїнська партiя духовностi i патрiотизму
НОВИНИ
АРХIВ НОВИН
ВАШI ПРОПОЗИЦIЇ
НАША АДРЕСА
Українське Реєстрове
Козацтво
ІПШІ
Вiдвiдувачiв сьогоднi 18.09.2021 : 1
Вiдвiдувачiв з 01.01.2005 : 267527
01001, Україна, Київ, вул. Мала Житомирська, буд. 11/5
Тел./факс: +38 (044) 2783759
  Новини 30.11.2005    RUS   ENG  

Всеукраїнська громадська органiзацiя "Українське Реєстрове Козацтво"
Федерацiя єврейських общин України
Головний рабинат України
Донецький державний iнститут штучного iнтелекту


iнформують про те, що 15 грудня 2005 р. у Донецькому державному iнститутi штучного iнтелекту вiдбудеться I Мiжнародна науково-практична конференцiя "Толерантнiсть i духовнiсть в українському суспiльствi та сучасне осмислення проблем антисемiтизму i ксенофобiї"

Склад оргкомiтету конференцiї.


Програмний комiтет конференцiї.
Голова: Шевченко Анатолiй Iванович,
Гетьман Українського Реєстрового Козацтва, Голова Всеукраїнської партiї духовностi i патрiотизму, Ректор Донецького державного iнституту штучного iнтелекту, доктор технiчних наук, доктор богослов`я, професор.
Вишецький Iцхак Пiнхас, головний рабин Донбасу
Ростовцев Олег Юрiйович, директор Єврейського iнформацiйного центру "Алеф"
Козловський Iгор Анатолiйович, Генеральний суддя УРК, генерал-лейтенант УРК, Керiвник Центру релiгiєзнавчих дослiджень та мiжнародних духовних стосункiв ДонДIШI, доцент
Дубровський Михайло Львович, керiвник науково-iсторичної ради УРК, генерал-полковник УРК, професор.
Робочий комiтет конференцiї.
Кузьменко Михайло Миколайович, декан факультету фiлософiї i релiгiєзнавства ДонДIШI, к. i. н., доцент;
Луковенко Iлля Геннадiйович, аспiрант кафедри релiгiєзнавства ДонДIШI;
Фесенко Андрiй Миколайович, аспiрант кафедри релiгiєзнавства ДонДIШI;

Адреса оргкомiтету.
83050 м. Донецьк, пр. Б. Хмельницького, 84.
Донецький державний iнститут штучного iнтелекту.
тел. (062) 304-60-82, 304-92-58
e-mail:info@iai.donetsk.ua


01033 м. Київ,
вул. Саксаганського, 38 б,
Головний рабинат України
тел. (044) 240-05-94, (044) 238-69-75
e-mail:alef@optima.com.ua

Мета конференцiї:

Проаналiзувати iсторiю питання й сучасний стан, а також загальнi проблеми, що пов'язанi з теоретичними i практичними аспектами толерантностi в українському суспiльствi i, насамперед, з проблемами антисемiтизму й ксенофобiї; створення вiдповiдних умов для актуалiзацiї ролi громадських i релiгiйних органiзацiй як провiдного чинника у формуваннi вiдкритого толерантного громадянського суспiльства й активного конструктивно протестного компонента зламу соцiокультурних i психологiчних стереотипiв стосовно мiжетнiчних i мiжконфесiйних стосункiв у перiод побудови громадянського суспiльства.

Програма конференцiї (робоча й вiдкрита для обговорення):

1. Духовнi аспекти толерантностi й проблеми антисемiтизму i ксенофобiї:

- Толерантнiсть i релiгiйна нетерпимiсть.

- Духовнi аспекти толерантностi.

- Мiжрелiгiйний i мiжетнiчний дiалог як шлях до толерантного суспiльства.

- Антисемiтизм i ксенофобiя як аномальнi прояви екстремiзму й тоталiтаризму.

2. Козацтво проти ксенофобiї i антисемiтизму: iсторичний аналiз культурних, релiгiйних i полiтичних стереотипiв.

- Соцiально-психологiчнi, культурнi й полiтичнi особливостi масових антиєврейських акцiй у перiод визвольної боротьби українського народу пiд керiвництвом козацтва у XVII ст. Взаємне формування негативних стереотипiв.

- Євреї України та їх участь у створеннi й стабiлiзацiї гетьманського правлiння I. Мазепи (кiнець XVII - початок XVIII ст.).

- Спроби використання полiтичного досвiду українського козацтва у вирiшеннi питань мiжетнiчного єднання у процесi державного будiвництва (поч. XX ст., кiн. XX ст. - поч. XXI ст.).

- Iнтернацiональна сутнiсть Українського Реєстрового Козацтва: iсторичнi особливостi реєстру.

- Подолання стереотипного етнiчного мислення як одне iз завдань Українського Реєстрового Козацтва.

- Мiжнародна дiяльнiсть Українського Реєстрового Козацтва у системi народної дипломатiї сучасної України.

- Iнiцiювання дiалогу про толерантнiсть i духовнiсть.

- Iдеологiчне й соцiокультурне значення вiзитiв делегацiй Українського Реєстрового Козацтва до духовних i релiгiйних лiдерiв сучасного свiту.

3. Специфiка дiалогу й взаємодiї влади i громадськостi у новiй Українi.

- Необхiднiсть формування стабiлiзацiйного потенцiалу сучасного українського суспiльства.

- Етноконфесiйнi вiдносини як поле соцiального дiалогу.

- Взаємодiя державної i громадської компоненти у створеннi системи громадянського контролю, зменшення соцiальної бази екстремiзму.

4. Проблема виховання нової генерацiї у дусi толерантностi i духовностi. Студентство й молодь та особливостi виховання толерантностi й духовностi у середнiх i вищих навчальних закладах.

Конференцiя завершується затвердженням спiльної декларацiї проти антисемiтизму i ксенофобiї.

Пiсля конференцiї вiдбудеться прес-конференцiя "Оцiнка рiвня мiжетнiчної напруженостi у сучаснiй Українi".

- Результати конвент-аналiзу проявiв екстремiзму й антисемiтизму у сучасних українських ЗМI.

- Характеристика джерел прояву антисемiтизму в Українi як загрози суспiльної стабiльностi.

На головну сторінку